Een wereldspeler als Shell is gewend om te denken in scenario’s: een alternatief verhaal voor de toekomst dat helpt om lessen te trekken voor het heden. De scenario’s zijn dus geen politieke voorstellen die bepalen wat er moet gebeuren en evenmin zijn het voorspellingen wat er zal gebeuren door bijvoorbeeld de maatschappij of de industrie. Het zijn beschrijvingen van wat er kan gebeuren, een haalbaar pad voor de toekomst dat bruikbare inzichten verschaft. Recentelijk publiceerde Shell “Sky”, een scenario met een horizon van 50 jaar tot 2070 en met als uitgangspunt om de temperatuurstijging op aarde te beperken tot 2C. 

Vertrekpunt van Sky is de verwachting dat de mondiale vraag naar energie de komende decennia sterk zal groeien. Belangrijkste oorzaken: Een groei van de wereldbevolking van  de huidige circa 7,5  miljard naar zo’n 10 miljard mensen en de verwachte groei van de welvaart: een inwoner van de US verbruikt circa 15 keer meer energie (300GJ/jaar) dan een inwoner van Kenya (20GJ/jaar). Om er voor te zorgen dat deze enorme toename van de mondiale energie behoefte niet gepaard gaat  met een zodanige uitstoot van CO2 dat de temperatuur meer dan 2C stijgt ziet Shell de volgende veranderingen als ‘key’:

1. Een verandering van de mindset van consumenten om te kiezen voor ‘low carbon’ en efficiënte opties om te voorzien in hun energiebehoefte.  

2.Wereldwijde beprijzing van koolstof waardoor een efficiente CO2 beprijzing kan plaats vinden van goederen en diensten. 

3.  Elektrificatie van energie verbruikende producten en goederen, in het bijzonder die welke zijn voorzien van een verbrandingsmotor en een sterke toename (factor 5) van stroomopwekking. 

5. Een vervijftigvoudiging van nieuwe energiebronnen (met name zon en wind) en hernieuwbare fossiele brandstoffen. 

6. Grootschalige introductie van CO2-opslag (CCS) 

7. Stoppen met ontbossing en het herbebossen van grote arealen land. 

 

Voor de sector mobiliteit voorzien Shell dat binnen 5  a 6 jaar de elektrische auto wat betreft kosten concurrerend is met de  auto voorzien van een verbrandingsmotor. Als gevolg hiervan zal  in de EU, US en China 100% de nieuw verkochte personenauto’s volledig elektrisch kunnen zijn. De wereldwijde uitfasering van vloeibare motorbrandstoffen neemt in Sky echter nog meer dan 80 jaar in beslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle informatie over Sky vindt u hier

 

 

 

 

 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *