Hieronder vind u enkele soorten projecten die BZO tankstations heeft uitgevoerd. Per project kunt u een aantal van de opdrachtgeefster(s) bekijken.

Bepalen van de markwaarde van tankstationlocaties en optreden als contractonderhandelaar  De marktwaarde van een tankstationlocatie, of het nu gaat om verhuur of verkoop, wordt bepaald door een veelheid van factoren. De locatiekwaliteit, de aard en omvang van het verzorgingsgebied en de lokale of regionale marktomstandigheden zijn daarbij de belangrijkste factoren. Het bepalen van de marktwaarde vereist daarom een grondige analyse en een objectieve, deskundige blik. Het is meer dan eenvoudige optelsom van locatiefactoren zoals bij veel WOZ-taxaties van tankstations wordt toegepast. BZO Tankstations bepaalt de marktwaarde op basis van een grondige analyse van de locatie. Doorwrochte analyses waarvoor we regelmatig ook complimenten van de marktpartijen krijgen. Ook als zij op basis daarvan aanmerkelijk hogere prijzen moeten gaan betalen.  >Bekijk referenties

Veiling van nieuwe of bestaande tankstationlocaties Een veiling of is een uitstekende manier om een nieuwe of een bestaande tankstationlocatie uit te geven. Een veiling biedt de uitgevende partij een grote mate van zekerheid dat de transactieprijs een goede afspiegeling is van de marktwaarde. Voor een overheid is dat belangrijk omdat voorkomen wordt dat er sprake kan zijn van ongerechtvaardigde staatssteun. Het kan bij een veiling gaan om de uitgifte van een langlopend gebruiksrecht (huur of erfpacht) of om de verkoop van een locatie. Een veiling vereist een zorgvuldige en deskundige voorbereiding. BZO Tankstations heeft ruime ervaring met het verzorgen of begeleiden van de uitgifte van nieuwe tankstationlocaties middels een (openbare) inschrijving. BZO Tankstations stond aan de wieg van het veilingbeleid van de gemeente Rotterdam. De eerste gemeente in Nederland die op structurele basis de jaarlijks vrijvallende huurrechten op tankstationlocaties via een veiling heruitgeeft. Ook de discussie over het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen heeft daarin op een vrij unieke wijze een plek gekregen.
>Bekijk referenties

Tankstationlocatie Burg. Letschertweg Tilburg. Verkoopveiling 2017 in opdracht van de gemeente Tilburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opstellen van (huur) beleid ten aanzien van tankstations   BZO Tankstations kan helpen met het opstellen van beleid ten aanzien van de lokale motorbrandstoffenmarkt. Aandachtspunten daarbij zijn de vraag naar de beschikbare marktruimte, de mogelijke potentiele vestigingsplaatsen, de uitgiftestrategie en de vergoedingssystematiek. Vragen die mede moeten worden bezien het perspectief van een markt die sterk in verandering is door de verwachte toekomstige elektrificatie van het voertuigpark en veranderende automobiliteit. Ook de opkomst van nieuwe brandstoffen zoals LNG en waterstof moeten daarbij een plaats krijgen. Wat zijn de ruimtelijke implicaties en hoe zit het de noodzakelijke spreiding? Vragen waarop BZO Tankstations u een antwoord op kan geven. >Bekijk referenties

Voor de gemeente Zoetermeer schreef BZO Tankstations de Nota Tankstationbeleid

 

Knelpuntlocaties  Tankstations zijn onmisbare voorzieningen in onze sterk rond automobiliteit gerichte samenleving. Noodzakelijk, maar vanuit stedenbouwkundig oogpunt vaak ook ongewenst en bij de voortschrijdende stedelijke verdichting vormen tankstations niet zelden een belemmering om een gewenst kwaliteitsniveau te kunnen realiseren. Ook bij aanpassingen van de verkeersinfrastructuur kan een tankstation vervelend in de weg zitten. Uitkoop of verplaatsing is dan vaak de enige oplossing. BZO Tankstations adviseert bij deze vraagstukken over de kosten voor uitkoop of de mogelijkheden en tot verplaatsing. Maar wellicht is inpassing in de plannen toch ook mogelijk. BZO Tankstations biedt een frisse en deskundige blik bij deze vraagstukken die soms tot verassende out-of-the-box oplossingen leiden. > Bekijk referenties 

Tankstations Shell en Tinq bji Maarsbergen langs de N226. In verband met de aanleg van een spoortunnel heeft de provincie Utrecht BZO Tankstations verzocht mee te denken over de mogelijke verplaatsings- en uitkoopscenario’s voor deze twee tankstations.