Voorbeelden van projecten die BZO tankstations heeft uitgevoerd. Per project kunt u een aantal van de opdrachtgeefster(s) bekijken. 

Bepalen van de markwaarde van tankstation- en (snel)laadlocaties en het optreden als contractonderhandelaar De marktwaarde van een tankstationlocatie, of het nu gaat om verhuur of verkoop, wordt bepaald door een veelheid van factoren. De locatiekwaliteit, de aard en omvang van het verzorgingsgebied en de lokale of regionale marktomstandigheden zijn daarbij de belangrijkste factoren. Het bepalen van de marktwaarde vereist daarom een grondige analyse en een objectieve, deskundige blik. Het is meer dan eenvoudige optelsom van locatiefactoren zoals bij veel WOZ-taxaties van tankstations wordt toegepast. BZO Tankstations bepaalt de marktwaarde op basis van een grondige analyse van de locatie. Doorwrochte analyses waarvoor we regelmatig ook complimenten van de marktpartijen krijgen. Ook als zij op basis daarvan aanmerkelijk hogere prijzen moeten gaan betalen. >Bekijk hier de lijst van opdrachtgevers voor wie BZO Tankstations ondermeer marktwaardebepalingen heeft uitgevoerd

Voor de gemeente Den Haag waardeerde BZO Tankstations de marktwaarde van dit tankstation in Scheveningen 

Voor het Havenbedrijf Amsterdam waardeerde BZO Tankstations de verhuurwaarde van een perceel grond bij het BP station Nieuwe Hemweg t.b.v. een nieuw snellaadplein.

 

 

 

Veiling van nieuwe of bestaande tankstationlocaties                                                                                                                                                                         Een veiling of is een uitstekende manier om een nieuwe of een bestaande tankstationlocatie uit te geven. Een veiling biedt de uitgevende partij een grote mate van zekerheid dat de transactieprijs een goede afspiegeling is van de marktwaarde. Voor een overheid is dat belangrijk omdat voorkomen wordt dat er sprake kan zijn van ongerechtvaardigde staatssteun. Het kan bij een veiling gaan om de uitgifte van een langlopend gebruiksrecht (huur of erfpacht) of om de verkoop van een locatie. Een veiling vereist een zorgvuldige en deskundige voorbereiding. BZO Tankstations heeft ruime ervaring met het verzorgen of begeleiden van de uitgifte van nieuwe tankstationlocaties middels een (openbare) inschrijving. BZO Tankstations stond aan de wieg van het veilingbeleid van de gemeente Rotterdam. De eerste gemeente in Nederland die op structurele basis de jaarlijks vrijvallende huurrechten op tankstationlocaties via een veiling heruitgeeft. Ook de discussie over het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen heeft daarin op een vrij unieke wijze een plek gekregen. >Bekijk  hier het overzicht van tankstationlocaties waarvoor BZO Tankstations de veilingen heeft georganiseerd                                

 

Voor de gemeente Deventer organiseerde BZO Tankstations de veiling van het huurrecht op een nieuw tankkavel. Bij deze veiling waren duurzaamheidsdoelen een belangrijk onderdeel van het selectieproces                     

Knelpuntlocaties

Tankstations zijn onmisbare voorzieningen in onze sterk rond automobiliteit gerichte samenleving. Noodzakelijk maar bij de voortschrijdende stedelijke verdichting vormen tankstations niet zelden een belemmering om een gewenst kwaliteitsniveau te kunnen realiseren. Ook bij aanpassingen van de verkeersinfrastructuur kan een tankstation vervelend in de weg zitten. Uitkoop of verplaatsing is dan vaak de enige oplossing. BZO Tankstations adviseert bij deze vraagstukken over de kosten voor uitkoop of de mogelijkheden en tot verplaatsing. Maar wellicht is inpassing in de plannen toch ook mogelijk. BZO Tankstations biedt een frisse en deskundige blik bij deze vraagstukken die soms tot verassende out-of-the-box oplossingen leiden. > Bekijk hier een overzicht met opdrachtgevers waarbij het oplossen van een knelpuntlocatie centraal stond.  

Twee tankstations in Maarsbergen vormen een belemmering voor de bouw van een nieuwe spoortunnel. BZO Tankstations dacht constructief mee aan een oplossing

 

Opstellen van (huur) beleid ten aanzien van tankstations BZO Tankstations kan helpen met het opstellen van beleid ten aanzien van de lokale motorbrandstoffenmarkt. Aandachtspunten daarbij zijn de vraag naar de beschikbare marktruimte, de mogelijke potentiele vestigingsplaatsen, de uitgiftestrategie en de vergoedingssystematiek. Vragen die mede moeten worden bezien het perspectief van een markt die sterk in verandering is door de verwachte toekomstige elektrificatie van het voertuigpark en veranderende automobiliteit. Ook de opkomst van nieuwe brandstoffen zoals LNG en waterstof moeten daarbij een plaats krijgen. Wat zijn de ruimtelijke implicaties en hoe zit het de noodzakelijke spreiding? Vragen waarop BZO Tankstations u een antwoord op kan geven. >Bekijk hier een overzicht van opdrachtgevers waarbij het huurbeleid centraal stond

Voor de gemeente Zoetermeer schreef BZO Tankstations de Nota Tankstationbeleid                                                                                                                                                                         

Uitvoeren van haalbaarheids- en marktstudies  BZO Tankstations is in staat tot het uitvoeren van gedegen studies naar de haalbaarheid van eventuele nieuwe tankstationlocaties en marktstudies die inzicht geven in de beschikbare marktruimte op de lokale energiemarkt gericht op het wegverkeer. Als gevolg van de elektrificatie van het wegverkeer zal deze markt de komende decennia radicaal gaan veranderen. Voor gemeenten die graag de regie houden over de ruimtelijke ontwikkelingen zijn dergelijke studies onmisbaar om een goed inzicht te hebben in de vraag waar in de toekomst nog behoefte zal zijn aan tankstationlocaties, hoe deze locaties ingericht moeten worden en welke locaties overbodig zullen worden. Plannen is vooruitzien!  Bekijk hier een overzicht van opdrachtgevers waar haalbaarheids- en marktstudie centraal stonden  

Tankstation NXT op bedrijventerrein Hoogtij in Zaandam. BZO Tankstations deed onderzoek naar de haalbaarheid van de beoogde locatie