“De transitie naar zero-emissie vervoer biedt gemeentelijke overheden grote kansen voor een schonere en vooral een mooiere stad.”

De transitie van volledig op fossiele motorbrandstoffen gebaseerd wegverkeer naar uiteindelijk zero-emissie transport is in volle gang. De overgang zal geleidelijk verlopen en voor de ene doelgroep sneller gaan dan andere, maar de richting staat vast. Batterij elektrisch en waterstof gaan de rol overnemen van motorbrandstoffen. De onvermijdelijke consequentie van deze ontwikkeling is dat de vraag naar motorbrandstoffen de komende decennia dramatisch zal dalen. Wordt ook rekening gehouden met andere maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de vergrijzing en de verdere verstedelijking, dan is een afname van de vraag naar motorbrandstoffen met circa 50% tot 60% voor de periode tot 2040 niet ondenkbeeldig. De verschuiving in de energiebehoefte van het wegverkeer zal moeten worden gecompenseerd door een nieuwe distributiestructuur bestaande uit oplaadvoorzieningen en waterstofstations. De tankstations zoals wij die nu kennen zullen geleidelijk aan moeten worden uit gefaseerd.

BZO Tankstations speelt op proactieve wijze in op de het geschetste toekomstperspectief van de elektrische auto. Niet alleen door het verwachte toekomstbeeld te vertalen naar de bestaande lokale of regionale tankstationmarkt, maar juist ook naar het in beeld brengen van de ruimtelijke en economische inpassingsvragen voor de noodzakelijke nieuwe distributiestructuur. Vragen als:

  • Wat is de rol van gemeenten bij deze ontwikkelingen en hoe kunnen we deze ontwikkeling stimuleren?
  • Voor welke van de bestaande tankstations zal nog een rol zijn weggelegd en wat doen we met locaties die naar verwachting overbodig raken?
  • Hoe kunnen we de (eventuele) gemeentelijke verhuurportefeuille strategisch inzetten voor deze transitie?
  • Hoe regelen we de verdeling en toedeling van het openbaar gebied  waar de nieuwe voorzieningen zoals snellaadstations geplaatst moeten worden? 
  • Hoe beprijzen we dat gebruik van gemeentegrond ten behoeve van (snel)laadinfra?

Het zijn vragen waarop Wiebe Alzerda Winkel graag met u mee denkt en de jarenlange expertise vanuit de traditionele motorbrandstoffenwereld kan inbrengen. 

 

Voorbeeld: Transitiestrategie gemeente Amsterdam Samen met en in opdracht van de gemeente Amsterdam ontwikkelde BZO Tankstations in 2021-2022 een transitiestrategie voor de Amsterdamse tankstationmarkt. Vanuit de gemeentelijke doelstelling dat in 2030 een belangrijk deel van het wegverkeer binnen Amsterdam emissievrij is, werd een beleidskader opgesteld. Door een strategisch gebruik van de bestaande verhuur- en erfpachtportefeuille, wordt daarbij enerzijds de ontwikkeling van (snel)laad- en waterstofinfrastructuur in de stad wordt versneld terwijl anderzijds het risico op compensatieclaims door marktpartijen wordt geminimaliseerd. Een unieke studie die voor elke gemeente in Nederland interessante perspectieven biedt.

De transitie van een traditioneel tankstation (Shell) naar een moderne binnenstedelijke snellaadlocatie in London (UK) biedt een blik op de toekomst.