Visie Wiebe Alzerda Winkel op de elektrische auto (batterij of waterstof):  “Mede als gevolg van het historische Parijse Klimaat-Akkoord is de wereld begonnen aan een grootschalige overgang van de op fossiele brandstoffen gebaseerde economie naar een economie gebaseerd op schone en duurzaam opgewekte zonne-, en windenergie. Deze transitie zal voor de traditionele motorbrandstoffenwereld tot radicale veranderingen leiden. Het is naar mijn mening onvermijdelijk dat in de komende twee รก drie decennia de personenauto’s met een verbrandingsmotor zullen uitfaseren en worden vervangen door voertuigen met elektromotoren. Dit proces is onvermijdelijk omdat de voordelen van de volledig elektrisch aangedreven auto’s  (de FEV’s) zo evident en overtuigend zijn dat de auto met een verbrandingsmotor niet meer competitief kan zijn. De EV’s bieden, naast emissieloos gebruik, meer reiscomfort (stiller), ze zijn sneller, zijn technisch vele malen minder gecompliceerd, ze vergen nagenoeg geen onderhoud en hebben binnen afzienbare tijd een aanschafprijs die vergelijkbaar is met de auto’s op benzine en diesel. Koppel dit aan de opslagfunctie die de EV zal gaan spelen in de keten van toekomstige elektriciteitsvoorziening en de conclusie kan het bijna niet anders zijn dan dat de auto met verbrandingsmotor tegen 2045 of wellicht wel eerder uit het straatbeeld is verdwenen. Deze ontwikkeling gaat de komende decennia naar mijn mening tot een radicale verandering van de op het wegverkeer gerichte infrastructuur voor energiedistributie leiden. De snelheid waarmee dit gaat gebeuren wordt bepaald door penetratiesnelheid van de FEV (het aandeel FEV’s van de nieuw verkochte personenauto’s).  

Mijn stellige verwachting is dat tegen 2035 100% van de nieuw verkochte auto’s een FEV is. 

De consequentie van deze ontwikkeling is dat naar mijn inschatting de retailvraag naar motorbrandstoffen de komende decennia dramatisch zal gaan dalen. Wordt ook rekening gehouden met andere maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de vergrijzing en de verdere verstedelijking, dan is een afname van de vraag naar motorbrandstoffen met circa 50% voor de periode tot 2040 (zie grafiek hieronder) naar mijn mening niet ondenkbeeldig. De verschuiving in de energiebehoefte van het wegverkeer zal moeten worden gecompenseerd door een nieuwe distributiestructuur bestaande uit oplaadvoorzieningen en waterstofstations.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectie BZO van de NL retailvraag naar motorbrandstoffen (personenauto’s 2017-2040) 

BZO Tankstations | e-Laad

BZO Tankstations speelt op pro-actieve wijze in op de het geschetste toekomstperspectief van de elektrische auto. Niet alleen door het verwachte toekomstbeeld te vertalen naar de bestaande lokale of regionale tankstationmarkt, maar juist ook naar het in beeld brengen van de ruimtelijke en economische inpassingsvragen voor de noodzakelijke nieuwe distributiestructuur. Vragen als: Wat is de rol van gemeenten bij deze ontwikkelingen? Hoe kunnen we deze stimuleren ontwikkeling en hoe regelen we de verdeling en toedeling van het openbaar gebied  waarop de nieuwe voorzieningen zoals snellaadstations geplaatst moeten gaan worden?  Hoe beprijzen we dat gebruik van gemeentegrond? Het zijn vragen waarop Wiebe Alzerda Winkel graag met u mee denkt en de jarenlange expertise vanuit de traditionele motorbrandstoffenwereld kan inbrengen. Welkom in de Nieuwe Wereld. Welkom bij BZO e-Laad