Fastned is door de Raad van State in het gelijk gesteld in haar hoger beroep tegen de Nederlandse Staat. Het betrof het besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu in 2015 waarin Fastned een vergunning krachtens de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr)werd geweigerd voor een shop en toiletten bij twee van haar laadstations. Het door de Minister gevoerde beleid dat dergelijke voorzieningen niet zijn toegestaan bij laadstations langs de snelweg is met deze uitspraak vernietigd. De zaak betrof twee laadstations langs de snelwegen A2 en A7 bij verzorgingsplaatsen Velder en De Horn maar heeft gevolgen voor alle laadstations langs de snelweg.

Centraal in het hoger beroep staat artikel 3 lid 1 Wbr::

“1. Weigering, wijziging of intrekking van een vergunning, alsmede toepassing van de artikelen 2, tweede lid, en 6 kan slechts geschieden ter bescherming van waterstaatswerken en ter verzekering van het doelmatig en veilig gebruik van die werken, met inbegrip van het belang van verruiming of wijziging anderszins van die werken.

Ingevolge artikel 3:1, eerste lid, van de Wbr kan een vergunning slechts worden geweigerd ter bescherming van waterstaatswerken en ter verzekering van een doelmatig en veilig gebruik van die werken. De feitelijke uitvoerbaarheid van de vergunning, bijvoorbeeld om reden dat de Staat vanuit privaatrechtelijke optiek niet mee wenst te werken, valt hier niet onder. Deze uitvoerbaarheid stond onder druk omdat het Rijksvastgoed bedrijf (de grondeigenaar van de verzorgingsplaatsen) had aangegeven niet mee te willen werken. De zogeheten Benzinewet (Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen) waarmee de veilingen van de tankstations langs de rijkswegen is geregeld, speelt daarbij een niet onbelangrijke rol. Het door de Staat aangevoerde argument dat het niet doelmatig is als bij een verzorgingsplaats naast de tankstationshop ook extra voorzieningen zoals toiletten en een lounge/wachtruimte bij het FastNed-station worden gerealiseerd, zijn werd door de Raad van State van de hand gewezen. Ook oordeelde de Raad van State dat bij de voorgestelde inrichting van de verzorgingsplaatsen verkeersveiligheid niet in het gedrang komt. 

Voor de uitspraak van de Raad van State klik hier

Fastned oprichter Michiel Langezaal: “Dit is heel goed nieuws voor elektrische rijders. Zij willen ook een kop koffie drinken en naar het toilet gaan, net als mensen met een benzine-auto.”

Hieronder het beeld hoe Fastned het voor zich ziet (bron: website fastned.nl)

 

 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *